ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐳᑭᖅᑕᓖᑦ

ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓐᓂ ᐳᕿᖅᑕᓕᖃᕐᓂᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᕗᖅ ᐅᑯᖕᓄᖓ ᕼᐋᒻᓚᑯᑦ ᐳᑭᖅᑕᓕᖏᖕᓄᑦ: ᑑᓂ ᐅᓗᐊᓪᓗᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᐹᓪ ᐊᓕᖅᑎᓗᒃ.   

ᕼᐋᒻᓚᑯᑦ ᐳᑭᖅᑕᓕᒋᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᒃᐳᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐳᑭᖅᑕᓕᖕᓂᒃ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑦ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᖁᑉᓗᒋᑦ. ᒪᓕᒐᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᑦᓯᐊᖅᑎᑦᓯᔨᐅᕗᒃ, ᕿᒻᒥᓂᒡᓗ ᐊᓯᕙᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ, ᓄᓇᐃᓪᓗ ᐊᕕᒃᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑕ ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᕼᐋᒻᓚᑯᑦ ᒪᓕᒐᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᑦᓯᐊᖅᑎᑦᓯᔨᐅᑉᓗᑎᒃ.   

ᕼᐋᒻᒪᕕᑦ ᐳᑭᖅᑕᓕᖏᑕ ᐅᖃᓘᑎᖓᑦ ᐅᓇ 857-6599.

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᑭᓯᐊᓂ, ᐳᑭᖅᑕᓖᑦ ᐅᖃᓗᒡᕕᒋᓗᒋᑦ 857-1111.

ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᓱᐊᕐᓂᕈᕕᑦ ᐳᑭᖅᑕᓖᑦ ᐅᖃᓗᒡᕕᒋᓗᒋᑦ ᖃᓄᖓᓴᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᑎᑎᖃᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ, ᐅᖃᓘᑎᖓᑦ 857-0123.