Hᐋᒻᓚᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

ᐊᕐᕕᐊᒻᒥ ᕼᐋᒻᓚᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐅᑯᐊᖑᑉᓗᑎᒃ; ᒪᐃᔪᖃᕐᖢᑎᒃ, ᒪᐃᔭᐅᑉ ᑐᒡᓕᖓᓂᒃ, ᐊᒻᒪ 7 ᑲᑎᒪᔨᐅᑉᓗᑎᒃ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑕᑉᑯᐊ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᐸᒃᐳᑦ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑦ ᑭᒐᖅᑐᕐᖢᒋᑦ. ᕼᐋᒻᓚᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏ ᐊᒻᒪ ᑭᖓᖅᑐᐃᕙᒃᐳᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᓄᓇᕘᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᓗᒃᑖᒻᒥ. 

ᑕᑉᑯᐊ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑲᑎᒪᕙᒃᐳᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᒃ 7:00 ᐅᓐᓄᑯᑦ ᓴᓇᑕᐃᓕᑉ ᑐᒡᓕᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᒪᕈᐊᖑᔪᑉ ᓯᑕᒪᖓᓐᓂ ᑕᕿᐅᑉ ᐃᓗᐊᓐᓂ. ᐃᓄᒥᐊᑦ ᑐᓵᔭᖅᑐᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ, ᓯᕗᓂᖓᓂ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖕᓇᖅᐳᑎᑦ ᐊᑏᓪᓗ ᐃᓕᖁᓗᒍ ᑲᑎᒪᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐅᖃᕐᓗᑎᑦ ᕼᐋᒻᓚᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑎᑎᕋᖅᑎᖓᓐᓄᑦ ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᑕᖓᓐᓄᑦ ᑎᑎᖃᕐᕕᐅᑉ. ᑲᑎᒪᓂᐅᑉ ᓯᕗᓂᖓᓂ ᐅᑉᓗᒃ ᒪᕉᒃ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥ ᐅᖃᖅᓯᒪᖁᔭᐅᕗᑦ ᐅᖃᕆᐊᖅᑐᕈᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ. 

ᒪᐃᔪ: ᔫ ᓴᕕᑲᑖᖅ ᓄᑲᖅᖠᖅ

ᒪᐃᔪᑉ ᑐᒡᓕᐊ: ᑯᐊᑎ ᑭᓪᓛᐱᒃ,

ᑲᑎᒪᔨᑦ: ᐃᓕᓴᐱ ᐃᓴᑭᐋᖅ, ᓇᐃᑕᓐ ᑳᔅᑭ, ᐲᑕ ᐊᓚᕆᐊᖅ, ᔪᐊᓃᑕ ᑭᖕ ᖁᒃᓱᒃ, ᓇᑖᓴ ᑯᒪᒃᔪᐊᖅ, ᐊᒫᓐᑕ ᒪᐃᓐ, ᑐᐊᕇᓐ Hᐊᓈᖅ.

ᐊᕐᕕᐊᑦ ᕼᐋᒻᓚᖏᑕ ᑎᑎᕋᖅᑎᖓᑦ ᐅᖃᓗᒡᕕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᐅᕙᓐᓂ (867) 857-2841, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᓗᓂ ᐅᕗᖓ councilclerk@arviat.ca, ᑎᑎᖃᑎᒍᓪᓘᓃᑦ ᐅᕗᖓ ᑐᕌᖅᑎᓐᓗᒍ P.O. Box 150, Arviat, NU, X0C 0E0.