ᐊᕐᕕᐊᑦ

ᐊᕐᕕᐊᑦ ᓄᓇᕘᒻᒥ ᓄᓇᓕᒋᔭᐅᔪᖅ ᑭᑎᐊᓄᑦ ᖃᓂᓛᖑᑉᓗᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᓄᓇᕘᒻᒥ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᓄᑕᐅᓛᖑᑉᓗᓂ. ᐊᕐᕕᐊᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᕼᐊᑦᓴᓐ ᐲ ᓯᓈᓐᓂ ᑭᕙᑖᓂᓯᐅᕐᖢᓂ, ᐅᖓᓯᖕᓂᖃᖅᑐᖅ 200 ᑭᓚᒦᑐ ᑰᒡᔪᐊᕐᒥᑦ, ᒫᓂᑑᕙᒻᒥ. ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᕙᑖᒍᒃ ᑰᖃᖅᑐᖅ ᓄᓇᐅᑉᓗᓂᓗ, ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐊᕙᓗᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᑕᑯᔪᒥᓇᖅᑐᓂᒃ, ᓄᓇᐃᓐᓇᕐᒥᒃ, ᓄᓇᖓᓗ ᐱᐅᔫᑉᓗᓐᓂ ᐊᒥᓱᓂᒡᓗ ᑕᓯᖃᖅᖢᓂ, ᑕᓯᕋᖃᕐᖢᓂᓗ, ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑕᑯᔪᒥᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᐅᕐᖢᓐᓂ.   

ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᔪᑎᒃᓴᖃᖅᐳᖅ ᓇᓐᕋᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓲᖅ ᐊᕐᕕᐊᑦ ᓄᓇᓕᐅᓕᕐᒪᖔᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᐅᕐᓂᒐᒃᓴᐅᑉᓗᓐᓂ. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᒡᓕᐅᔪᖅ ᐊᖏᓛᖑᑉᓗᓐᓂ ᓄᓇᕘᒻᒥ, ᐊᕐᕕᐊᑦ ᓱᓕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᓐᓄᑦ ᖃᓂᑦᑑᔪᖅ ᐊᑐᒐᑉᓗᑎᒡᓗ ᓱᓕ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ, ᓴᓇᖑᐊᕐᑐᖃᖅᐸᒃᖢᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉᓗᓂᓗ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᓪᓗ ᑭᕙᓪᓕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓐᓂ.